1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
31.01.2016

DIOP

Umístění: pavilon CH1, část A, patro -1


Vedoucí lékař: MUDr. Antonín Spálený

tel.: +420 973 202 997, email: antonin.spaleny@uvn.cz


Staniční sestra: Bc. Martina Finková

tel: +420 973 203 757, email: martina.finkova@uvn.cz


Kontakty:

pracovna sester: tel.: +420 973 203 416, 973 203 796


Zdravotně sociální pracovnice pro Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče:

Bc. Jana Částková, tel.: +420 973 208 418Pracoviště DIOP s kapacitou 14 lůžek poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty.


Nejčastěji jsou přijímáni pacienti z akutní intenzivní péče, u kterých je předpoklad zlepšování stavu. DIOP není pracovištěm paliativní medicíny, není tedy určen pro pacienty s infaustní (beznadějnou) prognózou. Dle vývoje zdravotního stavu je v pravidelných intervalech přehodnocována indikace k další hospitalizaci na oddělení, je možný přechod na rehabilitační pracoviště, do léčebny dlouhodobě nemocných či obdobného zařízení, do domácího ošetření, v případě marné (neefektivní) péče na pracoviště hospicového typu.


Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných v souladu s konceptem bazální stimulace (viz níže).


V rámci ÚVN je pro pacienty DIOP zajištěna dostupnost akutní péče, laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb (rehabilitace, chirurgie, interna, neurologie, atd.).


Koncept bazální stimulace

Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Autorem konceptu je dr. prof. Andreas Fröhlich. Bazální stimulace nabízí nemocnému jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje postižených a těžce nemocných. Je určena všem nemocným, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu, např: nemocní v bezvědomí, po poranění mozku, nemocní s hypoxickým postižením, s Alzheimerovou chorobou, nemocní s hemiplegickým postižením, pacienti v apalickém stavu, umírající, senioři s poruchou mobility nebo jinak zdravotně postižení. Nedílnou součástí bazální stimulace je zapojení rodiny do péče o nemocného.